Click Me!!!
Fundusze Europejskie

Polityka prywatności

 1. Firma Travel Caffe Joanna Kucińska, wpisana do rejestru CEIDG, nr. NIP: 6441901824, z siedzibą w 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 2, tel. 32 258 05 04, właściciel witryny turystyczneszkolenia.pl jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) osób korzystających z oferowanych usług szkoleniowych, zwanych dalej Klientami.
 2. Mając na uwadze prawa Klientów jako podmiotów danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Klientów danych osobowych w ramach realizowanych usług za jego pośrednictwem. 
 3. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a ponadto Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wprowadzona przez Administratora polityka oraz procedury zapewniają zgodność z prawem, oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Klientom jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności Administrator deklaruje współpracę z organem nadzorczym tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: szkolenia@travelcaffe.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy wskazany powyżej.
 5. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu przedstawienia oferty na żądanie Klienta. W szczególności do podjęcia działań związanych z prezentacją oferty przed zawarciem umowy - sprzedaży, jak również w celu realizacji umów i usług świadczonych przez Travel Caffe w obrębie witryny turystyczneszkolenia.pl.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji, wyrażoną w RODO Administrator, przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty na żądanie Klienta lub do zawarcia umowy - sprzedaży.
 9. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 5 powyżej. 
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w punkcie poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora i wynika ze szczególnych przepisów prawa.
 11.  Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są osoby, których dane dotyczą tj. Klienci. 
 12. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji publicznej na wyraźne, pisemne żądanie.
 13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji Administrator zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 14. Dane osobowe Klientów powierzane są przede wszystkim wykonawcom i podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji zawartych umów i świadczeniu usług na rzecz Klientów.
 15. Administrator nie profiluje danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów RODO.
 16. Zgodnie z przepisami RODO każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w tym prawo do informacji, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana jest przez Administratora bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobiera się odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia i doręczenia kopii,
 2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO, przy czym Klienci mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty, np. umowa została w pełni zrealizowana,
 • podstawą przetwarzania danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • Klient wniósł sprzeciw na podstawie art. 21 RODO i jest przekonany, że Organizator nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych Klienta,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem wskazania przez Klienta podstawy swojego żądania,
 • konieczność usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • Ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, jeżeli Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych lub uważa, że Administrator przetwarza jego dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie żąda usunięcia swoich danych osobowych (czyli nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub złożył sprzeciw, o którym mowa we wcześniejszym punkcie, lub jego dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
 • Przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, w tym prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 • Wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
 • Nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli Klient uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 • W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), Administrator zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO Klienci nie mają prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. do zamieszczenia swojej opinii czy komentarza.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów np. przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają przepisy prawa.
 3. Przetwarzanie danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. 

  Jeżeli Klient chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 13 powyżej, powinien przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@travelcaffe.pl  lub w formie pisemnej na adres Administratora Biuro Podróży Travel Caffe 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 2 

  Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą (tj. Podróżni/Klienci), oraz – jeżeli ma to zastosowanie – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.