Click Me!!!
Fundusze Europejskie

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne:

 1. Oferta i treści prezentowane pod adresem internetowym www.turystyczneszkolenia.pl  jest własnością należącą do Biuro Podróży Travel Caffe Joanna Kucińska zarejestrowaną w CEiDG, prowadzącą działalność z siedzibą w 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 2, NIP 6441901824 REGON 241252404.
 2. Biuro Podróży Travel Caffe Joanna Kucińska oświadcza, że jest Agentem Turystycznym w rozumieniu w/w Ustawy i działa na zlecenie i rzecz Organizatorów Turystyki i Towarzystw Ubezpieczeniowych w ramach zawartych umów agencyjnych.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, a także Przedsiębiorstw i określa zasady oraz tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.turystyczneszkolenia.pl.

§ 2

Kontakt z serwisem www.turystyczneszkolenia.pl

Adres e-mail : szkolenia@travelcaffe.pl

Numer telefonu: +48 32 258 05 04 kom. +48 534 292 961

Adres siedziby Travel Caffe ul. Moniuszki 2 Katowice.

 1. Forma kontaktu: Klient może skontaktować się z biurem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej, w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku oraz sobotę 10:00-14:00.
 2. Poza godzinami pracy biura należy wziąć pod uwagę opóźnienia związane z funkcjonowaniem biura i konieczność oczekiwania na kontakt oraz odpowiedź.

§ 3

 1. Numer rachunku bankowego Biura Podróży Travel Caffe: 

ING BANK ŚLĄSKI: 17 1050 1214 1000 0090 7602 9066

ALIOR BANK: 87 2490 0005 0000 4530 5719 8349

Bank PeKaO: 24 1950 0001 2006 0341 6093 0002

Formy płatności: gotówka, karta, przelew tradycyjny, szybki przelew, BLIK

§ 4

Wymagania techniczne: Do skorzystania z oferty oraz informacji zawartych na www.turystyczneszkolenia.pl  w tym wyszukiwarki, oraz składania zamówień na oferty oraz produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) w dowolnym serwisie,
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne:

 1. Właścicielka serwisu www.turystyczneszkolenia.pl  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu w szczególności wyszukiwarki, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto i mogą ulegać zmianom. Prezentowane oferty nie są ofertą handlową, a jedynie prezentacją i wymagają każdorazowo potwierdzenia dostępności oraz ostatecznej ceny. Ewentualne dopłaty zawarte są w opisie szczegółowym programu szkolenia i stanowią integralną część oferty do zawieranej umowy. 
 4. Usługi szkoleń posiadają odrębne warunki szkolenia, które są załącznikiem do umowy o organizację szkolenia. 
 5. W przypadku uzyskania dostępu do szkoleń online oraz treści objętych szkoleniem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 13 o prawach konsumenta. Wszelkie treści w tym materiały szkoleniowe w obrębie domeny www.turystyczneszkolenia.pl są własnością Joanna Kucińska Travel Caffe i są objęte ochroną własności intelektualnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 6. Zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystywania lub rozpowszechniania części lub całości materiałów zamieszczonych na stronie internetowej bez zgody autora. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną określoną w przepisach prawa. 
 7. Klienci mogą odstąpić od umowy szkolenia stacjonarnego z naliczeniem kosztów zgodnych z warunkami uczestnictwa danego szkolenia. Warunki uczestnictwa są każdorazowo dostępne przed dokonaniem rezerwacji i stanowią integralną część umowy zawieranej przez Klienta. 
 8. Klient, dokonując rezerwacji usług i opłacając usługę szkolenia, potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował wszystkie konieczne dokumenty stanowiące załączniki do zawieranej umowy.
 9. Joanna Kucińska www.turystyczneszkolenia.pl, nie odpowiada za należyte wykonanie usług dostępu funkcjonowaniu sklepu w szczególności wyszukiwarki, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Według zawartej umowy na realizację szkolenia online, szkolenia stacjonarnego i/lub dostępu do treści zawartych w ebookach – Klient otrzymuje szczegóły warunków uczestnictwa, a w szczególności ich zakres, a także - na odrębnym druku - program szkolenia stacjonarnego lub/oraz instrukcję do szkolenia online – logowanie do panelu w celu odczytania treści zawartych w szkoleniu. W przypadku ebooka link umożliwiający dostęp do treści ebooka.

§ 6

Zasady składania zamówienia szkolenia stacjonarnego, online i zakupu ebooka:

 1. W celu złożenia zamówienia należy: wyszukać wybraną ofertę szkolenia, zapoznać się dokładnie z opisem oferty oraz wszystkimi elementami zwłaszcza z ewentualnymi opłatami niewliczonymi w cenę podstawową, oraz wypełnić dane uczestników zgodnie z dokumentami tożsamości wymaganymi w celu uzyskania certyfikatu szkolenia.  
 2. Zamawiający ma obowiązek zapoznać się i przeczytać warunki uczestnictwa widoczne w procesie rezerwacji oraz z warunkami umowy i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. W celu opłacenia usługi i/lub zamówienia należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności I opłacić zamówienie w określonym czasie i terminie. Brak opłaty może spowodować brak potwierdzenia rezerwacji, co skutkuje anulacją złożonego zamówienia. Dokonanie opłaty nie gwarantuje potwierdzenia sprzedaży oferty.
 4. Zamawiający ma obowiązek skontaktować się ze sprzedawcą w celu potwierdzenia poprawności danych zawartych w ofercie, cenie i dokonanej rezerwacji. 

§ 7

Wykonanie umowy szkolenia stacjonarnego/szkolenia online/zakupu ebooków:

 1. Zawarcie umowy zgłoszenia między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza wyboru szkolenia i jego formy lub wyboru ebooka.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail oraz kompletu dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia (tj. oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji), na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 
 3. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów w/w drogą e-mailową.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa – zgłoszenie między Klientem a Sprzedawcą –  Travel Caffe – Joanna Kucińska jako sprzedawcą treści zawartych w szkoleniu online oraz treści zwartych w ebookach.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą lub blikiem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po akceptacji umowy. 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne:

 1. Reklamacje należy kierować do Biuro Podróży Travel Caffe Joanna Kucińska za pośrednictwem e-maila na adres: szkolenia@travelcaffe.pl (z zalecanym tematem wiadomości - „Reklamacja”).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Zamawiającego (imię i nazwisko i/lub pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail), jak również przyczynę reklamacji oraz treść żądania.
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od momentu jej otrzymania, odpowiadając w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9

Postanowienia końcowe:

 1. Umowy zawierane poprzez Travel Caffe Joanna Kucińska zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:  zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 
Skip to content